Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

Medic și asistent medical în Valcea

Medic și asistent medical în Valcea

Medic și asistent medical


Locuri de munca la stat

Medic Stomatolog Și Asistenta Medicală


LUCHIAN I.​ SAMOILA CABINET STOMATOLOGIC

Asistent Medical


HAHNE HOLDING

Asistent medical


Locuri de munca la stat

Asistenta Medicala


MAGIC CHOICE KINDERGARDEN

Asistenta Medicala


FUNDATIA INTERNATIONAL BRITISH SCHOOL OF BUCHAREST

Asistent medical


Locuri de munca la stat

Asistenta Medicala


HR EXPERT-SUPPORT SOLUTIONS

Asistent Medical


DEROM DENTAL INTERNATIONAL

Nu rata joburile!

Găsim mereu joburi noi conform căutării tale. Setează-ți o alertă de căutare și primești noutățile pe email.

Asistent Medical


L L L DENTAL

Asistenta Medicala


CLINICA DENTAL EXCELLENCE SERVICII STOMATOLOGICE

Asistent Medical Germania


GERMAN JOB AGENCY FIRMA RUSSO

Asistent Medical Generalist


EUROMEDICAL EMERGENCY

Asistent medical generalist


Locuri de munca la stat

Asistent Medical Grădiniţă


SC.​ CUPTORUL CU LEMNE SRL.​
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Dacă dorești să vezi detaliile anunțului, selectează un anunț din stânga. Dacă dorești să setezi o alertă, definește un criteriu de căutare.
Medic și asistent medical
Locuri de munca la stat
Valcea

Industrie: Administratie / Sector Public

Tip job: Permanent

Departament: Funcie contractuală


Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, vacante, la Serviciul Creșe și Asistență Medicală Unități Școlare – Structura Creșe, după cum urmează:

 • medic primar – 1 post;
 • medic specialist – 1 post;
 • medic dentist specialist -1 post;
 • asistent medical debutant – 3 posturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • medic primar – 1 post și medic specialist – 1 post din cadrul Serviciului Creșe și Asistență Medicală Unități Școlare – Structura Cabinete Medicale Școlare:
  • condiții de studii – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină generală;
  • certificat de specialist primar.
 • medic dentist specialist – 1 post din cadrul Serviciului Creșe și Asistență Medicală Unități Școlare – Structura Cabinete Medicale Școlare:
  • condiții de studii – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea stomatologie;
  • certificat de specialist.
 • asistent medical debutant – 3 posturi din cadrul Serviciului Creșe și Asistență Medicală Unități Școlare – I post – Structura Cabinete Medicale Școlare:
  • condiții de studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specializarea asistent medical generalist/pediatrie;
  • condiții de vechime -.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 septembrie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 septembrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 05 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare privind condițiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, telefon: 0250.734.165.

Tab Salariu