Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

Consilier juridic S IA în Bucuresti

Numele companiei:

Consilier juridic S IA în Bucuresti

Consilier juridic S IA


Locuri de munca la stat

Consilier Juridic


NOBLEPIAGIO SRL

Consilier Juridic


Confidenţial

Consilier Juridic


SPN MAGISTER

Consilier Juridic


PROFI ROM FOOD SRL

Consilier juridic


Locuri de munca la stat

Consilier Juridic


PHARMA HEALTH INTERNATIONAL

Consilier Juridic


BIROU EXECUTOR JUDECATORESCC

Nu rata joburile!

Găsim mereu joburi noi conform căutării tale. Setează-ți o alertă de căutare și primești noutățile pe email.

Consilier juridic


Locuri de munca la stat

Consilier juridic


Locuri de munca la stat

Consilier Juridic


LUKOIL ROMANIA

Consilier Juridic


L I M O R O M

Consilier juridic IA


Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti,​ judeul Arge

Consilier Juridic


SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA IORDACHE NASTASE SI ASOCIATII

Consilier Juridic


POLARIS M.HOLDING

Consilier juridic


Locuri de munca la stat
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Dacă dorești să vezi detaliile anunțului, selectează un anunț din stânga. Dacă dorești să setezi o alertă, definește un criteriu de căutare.
Consilier juridic S IA
Locuri de munca la stat
Bucuresti

Industrie: Administratie / Sector Public

Tip job: Full Time

Departament: Altele


Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de consilier juridic S, grad IA, la Biroul Juridic – Resurse Umane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență al unei facultăți de drept;
 • alte condiții specifice prevăzute în fișa postului: capacitate de analiză și sinteză, organizare, abilități de comunicare, promptitudine în efectuarea lucrărilor, conștiinciozitate, muncă în echipă, responsabilitate, rezistență la stres;
 • vechime în specialitate necesară – minimum 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 aprilie 2021: data limită de depunere a dosarelor;
 • 14 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă – București, Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sectorul 2;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.Relaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, cu sediul în str. Ion Vlad nr. 3-5, sectorul 2, telefon: 021/255.22.17/07 sau 0728/980.840.

Tab Salariu
Numele companiei:
Ordonează după:
Nu rata niciun job!
Primește joburile noi direct pe email.