Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

Consilier juridic în Bucuresti

Numele companiei:

Consilier juridic în Bucuresti

Consilier juridic


Locuri de munca la stat

Consilier Juridic


POLARIS M.HOLDING

Consilier Juridic


L I M O R O M

Consilier juridic S IA


Locuri de munca la stat

Consilier Juridic


SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA IORDACHE NASTASE SI ASOCIATII

Consilier juridic IA


Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti,​ judeul Arge

Consilier Juridic


PHARMA HEALTH INTERNATIONAL

Consilier Juridic


PROFI ROM FOOD SRL

Nu rata joburile!

Găsim mereu joburi noi conform căutării tale. Setează-ți o alertă de căutare și primești noutățile pe email.

Consilier Juridic


BIROU EXECUTOR JUDECATORESCC

Consilier juridic


Locuri de munca la stat

Consilier juridic


Locuri de munca la stat

Consilier Juridic


LUKOIL ROMANIA

Consilier juridic


Locuri de munca la stat

Consilier Juridic


TRAVEL BRANDS

Consilier Juridic


NOBLEPIAGIO SRL

Consilier Juridic


SPN MAGISTER

Consilier Juridic


Confidenţial
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Dacă dorești să vezi detaliile anunțului, selectează un anunț din stânga. Dacă dorești să setezi o alertă, definește un criteriu de căutare.
Consilier juridic
Locuri de munca la stat
Bucuresti

Industrie: Administratie / Sector Public

Tip job: Full Time

Departament: Altele


Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de consilier juridic în cadrul Serviciului Contestații – Direcția Juridică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii juridice finalizate la o instituţie de învăţământ superior recunoscută de Ministerul Educaţiei, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută;
 • experiență de minim 3 (trei) ani în profesie;
 • cunoaşterea cadrului legal naţional care reglementează activitatea în domeniul proprietății industriale, a tratatelor în domeniul proprietății industriale administrate de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale – OMPI și Organizația Mondială a Comerțului – OMC și a reglementărilor europene în domeniul proprietății industriale (directive și regulamente);
 • cunoştinţe de operare pe calculator – Sistem operare WINDOWS,  MS OFFICE  (Word, Excel, Power Point);
 • bune abilităţi de comunicare, perseverență, obiectivitate şi responsabilitate în procesul de execuţie a activităţii desfăşurate, spirit de echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, dinamism.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 aprilie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 aprilie 2021: proba scrisă;
 • 05 mai 2021: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, Biroul Resurse Umane, tel. 021.30.08.00, interior 325.

descarca: Anunt-MOf-concurs-2021.doc 340KB DOC

Tab Salariu
Numele companiei:
Ordonează după:
Nu rata niciun job!
Primește joburile noi direct pe email.