Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

Economist I A în Covasna

Economist I A în Covasna

Economist I A


Locuri de munca la stat

Economista


CAMPI VERDI UNIVERSALI

Economista


GUZZO GRUP INTERNATIONAL

Economist


DELTA INVEST

Economist


Experis Romania

Economist


ELECTRA

Economist


VOESTALPINE VAE APCAROM

Economist


DITO GROUP

Nu rata joburile!

Găsim mereu joburi noi conform căutării tale. Setează-ți o alertă de căutare și primești noutățile pe email.

Economist


CLINICA ROMGERMED

Economiști


BESTAUDIT CONSULTING

Economist


BUSINESS MICROCREDIT IFN

Economist


SC MS CONSULTING SRL

Economist


CASA DE AJUTOR RECIPROC UNIREA DEVA INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA

Economist


DCA DIMENSIONAL CONTROL

Economist


BRADY TRADE

Economist/​a


SENSI GRUP

Economist


BITCOIN ROMANIA
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Dacă dorești să vezi detaliile anunțului, selectează un anunț din stânga. Dacă dorești să setezi o alertă, definește un criteriu de căutare.
Economist I A
Locuri de munca la stat
Covasna

Industrie: Administratie / Sector Public

Tip job: Permanent

Departament: Funcie contractuală


Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de economist, grad I A – Compartimentul Financiar-Contabilitate Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare economice, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
 • minimum 5 ani vechime în specialitate;
 • activitatea desfășurată în cadrul unei instituții publice, constituie un avantaj;
 • cunoștințe operare cu softuri speciale de contabilitate și salarizare;
 • cunoștințe avansate de operare PC (Word, Excel), Internet Explorer, capacitate de gestionare a datelor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iunie 2020, ora 16.00: data limită de depunere a dosarelor,
 • 22 iunie 2020, ora 12.00 – proba scrisă;
 • 24 iunie 2020, ora 12.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, str. Gabor Aron, nr. 16, Judeţul Covasna, telefon: 0267/314.139.

Tab Salariu