Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

Inginer II,​ economist II în Constanta

Numele companiei:

Inginer II,​ economist II în Constanta

Inginer II,​ economist II


Unitatea Militară 02145 Constana

Inginer I


Locuri de munca la stat

Inginer


METALBAC & FARBE

Inginer It


NEXIA CONSULTING

Inginer


TOPO TEHNIC 2001

Inginer R&d


SALIS TERRA SERVICE

Inginer II


Locuri de munca la stat

Nu rata joburile!

Găsim mereu joburi noi conform căutării tale. Setează-ți o alertă de căutare și primești noutățile pe email.

Inginer Tehnolog


Gi Group Professional

Inginer Automatist


Gi Group Professional
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Dacă dorești să vezi detaliile anunțului, selectează un anunț din stânga. Dacă dorești să setezi o alertă, definește un criteriu de căutare.
Inginer II,​ economist II
Unitatea Militară 02145 Constana
Constanta

Industrie: Administratie / Sector Public

Tip job: Full Time

Departament: Altele


Unitatea Militară 02145 Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiior contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1. INGINER GRADUL II la Birou achiziţii din Serviciul marketing şi achiziţii, nivel studii – superioare, cu o vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani şi 6 luni în domeniul Inginerie navală şi navigaţie, Inginerie electrică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Inginerie şi management.
2. ECONOMIST GRADUL II la Birou achiziţii din Serviciul marketing şi achiziţii, nivel studii – superioare, cu o vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani şi 6 luni în domeniul marketing, management, administrarea afacerilor, economie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de INGINER GRADUL II sunt:
1. Absolvent de studii superioare în domeniul Inginerie navală şi navigaţie, Inginerie electrică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Inginerie şi management;
2. Certificat de competenţă, recunoscut de Autoritatea Naţională pentru Calificări, pentru ocupaţia de expert în achiziţii publice;
3. Minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
4. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
5. Cunoştinţe de operare pe claculator (Microsoft OFFICE);
6. Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
7. Capacitatea de comunicare, relaţionare şi lucru în echipă;
8. Rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit;
9. Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de ECONOMIST GRADUL II sunt:
1. Absolvent de studii superioare în domeniul marketing, management, administrarea afacerilor, economie;
2. Cetificat de competenţă, recunoscut de Autoritatea Naţională pentru Calificări, pentru ocupaţia de expert în achiziţii publice;
3. Minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
4. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.
5. Cunoştinţe de operare pe claculator (Microsoft OFFICE);
6. Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
7. Capacitatea de comunicare, relaţionare şi lucrul în echipă ;
8. Rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit;
9. Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2019, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • Proba scrisă pentru postul de INGINER GRADUL II: în data de 08.07.2019, între orele 11.00-14.00;
 • Proba scrisă pentru postul de ECONOMIST GRADUL II: în data de 09.07.2019, între orele 11.00-14.00;
 • Interviul pentru postul de INGINER GRADUL II: în data de 12.07.2019, între orele 10.00-14.00;
 • Interviul pentru postul de ECONOMIST GRADUL II: în data de 15.07.2019, între orele 10.00-14.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Unităţii Militare 02145, Constanţa, Bd. 1 Mai nr. 19, Constanţa, telefon 0241/586600, interior 151.

descarca: ANUNT-SITE-GOV_2019-1.docx 35KB DOCX

Tab Salariu
Numele companiei:
Ordonează după:
Nu rata niciun job!
Primește joburile noi direct pe email.