Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

Îngrijitoare în Mures

Numele companiei:

Îngrijitoare în Mures

Îngrijitoare


Locuri de munca la stat

Nu rata joburile!

Găsim mereu joburi noi conform căutării tale. Setează-ți o alertă de căutare și primești noutățile pe email.
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Dacă dorești să vezi detaliile anunțului, selectează un anunț din stânga. Dacă dorești să setezi o alertă, definește un criteriu de căutare.
Îngrijitoare
Locuri de munca la stat
Mures

Industrie: Administratie / Sector Public

Tip job: Full Time

Departament: Altele


Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante, de îngrijitoare (25 posturi), distribuite astfel:

 • Secția cardiologie – 2 posturi;
 • Secția clinică urologie – 3 posturi;
 • Secția clinică psihiatrie II – acuți – 1 post;
 • Secția clinică obstetrică-ginecologie – 2 posturi;
 • Secția clinică oftalmologie – 4 posturi;
 • Secția clinică dennatovenerologie – 1 post;
 • Secția clinică boli infecțioase I – 5 posturi;
 • Secția clinică neonatologie prematuri – 2 posturi;
 • Secția pneumologie – 2 posturi;
 • Compartiment clinic endocrinologie – 3 posturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • școală generală;
 • nu necesită vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 octombrie 2020, termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 06 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă pentru: Secția Cardiologie, Secția Clinică Urologie, Compartiment Clinic Endocrinologie, Secția Clinică Boli infecțioase I;
  • 06 noiembrie 2020, ora 13.30: proba scrisă pentru: Secția clinică psihiatrie II – acuți;
  • 09 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă pentru: Secția Clinică Dermatovenerologie, Secția clinică-ginecologie, Secția neonatologie – prematuri;
  • 09 noiembrie 2020, ora 13.30: proba scrisă pentru: Secția Pneumologie, Secția Clinică Oftalmologie;
 • 11 noiembrie 2020, ora 10.00: proba interviu pentru: Secția Cardiologie, Secția Clinică Urologie, Compartiment Clinic Endocrinologie, Secția Clinică Boli Infecțioase I;
 • 11 noiembrie 2020, ora 13.30: proba interviu pentru: Secția Clinică Psihiatrie II – acuți;
 • 12 noiembrie 2020, ora 10.00: proba interviu pentru: Secția Clinică Dermatovenerologie, Secția Clinică Obstetrică-Ginecologie, Secția Neonatologie – Prematuri;
 • 12 noiembrie 2020, ora 13.30: proba interviu pentru: Secția Pneumologie, Secția Clinică Oftalmologie.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul administrativ al Spitalului Clinic Judeţean Mureş, din Târgu Mureș str. Bernady Gyorgy nr. 6, camera 11, telefon 0771/786.265, 0365/882.572.

Tab Salariu
Numele companiei:
Ordonează după:
Nu rata niciun job!
Primește joburile noi direct pe email.