Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

Funcții contractuale în Timis

Numele companiei:

Funcții contractuale în Timis

Funcții contractuale


Locuri de munca la stat

Nu rata joburile!

Găsim mereu joburi noi conform căutării tale. Setează-ți o alertă de căutare și primești noutățile pe email.
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Dacă dorești să vezi detaliile anunțului, selectează un anunț din stânga. Dacă dorești să setezi o alertă, definește un criteriu de căutare.
Funcții contractuale
Locuri de munca la stat
Timis

Industrie: Administratie / Sector Public

Tip job: Full Time

Departament: Altele


Primăria Municipiului Timișoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere/execuție vacante din cadrul Centrului de Proiecte Timișoara, după cum urmează:

 1. director;
 2. contabil șef;
 3. expert, grad profesional II;
 4. consilier juridic, grad profesional II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • director:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile: management /finanțe arhitectură/arte vizuale/teatru și artele spectacolului/cinematografie și media/studii culturale;
  • studii universitare de master în domeniile (management/arhitectură/ politici publice);
  • cursuri de perfecționare sau specializare absolvite cu certificat de absolvire recunoscut la nivel național de ministere de resort, conform legislației în vigoare, în specializările; management organizational, management cultural, antreprenoriat, antreprenoriat social sau accesare fonduri,
  • minimum 5 ani de experiență, în specialitatea studiilor de licență necesare pentru ocuparea funcției, din care minimum 2 ani de experiență în coordonarea de proiecte de anvergură (din punct de vedere al resurselor implicate – financiare, de timp, resurse umane), cu deschidere națională sau euroregională;
 • contabil-șef:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul contabilitate;
  • studii universitare de master în domeniul (contabilitate) necesar ocupării funcției sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor ari. 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011. cu modificările și completările ulterioare;
  • minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor de licență necesare pentru ocuparea funcției;
 • expert, grad profesional II:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specializarea: marketing/comunicare și relații publice/jurnalism;
  • studii universitare de master în domeniul științe ale comunicării;
  • minimum 3 ani experiență profesională în specialitatea studiilor de licență corespunzătoare condițiilor specifice pentru ocuparea postului;
 • consilier juridic, grad profesional II:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specializarea drept;
  • studii universitare de master în domeniul (drept) necesar ocupării funcției sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor de licență necesare pentru ocuparea funcției.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 aprilie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 05 mai 2021, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, din b-dul C.D. Loga nr. 1, camera 8, telefon 0256/408.352 ; 0256/408.382.

Tab Salariu
Numele companiei:
Ordonează după:
Nu rata niciun job!
Primește joburile noi direct pe email.