Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

Examinator de stat de specialitate în Bucuresti

Numele companiei:

Examinator de stat de specialitate în Bucuresti

Examinator de stat de specialitate


Locuri de munca la stat

Nu rata joburile!

Găsim mereu joburi noi conform căutării tale. Setează-ți o alertă de căutare și primești noutățile pe email.
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Dacă dorești să vezi detaliile anunțului, selectează un anunț din stânga. Dacă dorești să setezi o alertă, definește un criteriu de căutare.
Examinator de stat de specialitate
Locuri de munca la stat
Bucuresti

Industrie: Administratie / Sector Public

Tip job: Full Time

Departament: Altele


Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie, vacante, de examinator de stat de specialitate în cadrul Serviciului Examinare Fond Chimie – Farmacie – Direcția Brevele de Invenție și Informații Tehnologice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență (ciclul I în sistem Bologna) și master sau studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior recunoscută de Ministerul Educației, în oricare din următoarele domenii: bioinginerie și biotehnologie/chimie alimentară și tehnologii biochimice – biochimie tehnologică/biotehnologii industriale;
 • cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională (obligatoriu engleză – nivel avansat);
 • cunoștințe operare calculator;
 • abilități de analiză și sinteză a soluțiilor tehnice, exprimare clară și la obiect, organizare eficientă a timpului de lucru;
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcție contractuală sau să nu îi fi încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • constituie un avantaj:
  • vechime în specialitate – minimum 2 ani;
  • studiile de doctorat într-unul din domeniile tehnice menționate;
  • cunoașterea limbii germane și/sau franceze.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04-17 mai 2021 – data (perioada) limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 mai 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 02 iunie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din București, din str. Ion Ghica, nr. 5, sectorul 3, telefon: 021/306.08.00, interior 325.

descarca: Anunt-MO.doc 344KB DOC

Tab Salariu
Numele companiei:
Ordonează după:
Nu rata niciun job!
Primește joburile noi direct pe email.