Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

Manager persoană fizică în Calarasi

Numele companiei:

Manager persoană fizică în Calarasi

Manager persoană fizică


Locuri de munca la stat

Nu rata joburile!

Găsim mereu joburi noi conform căutării tale. Setează-ți o alertă de căutare și primești noutățile pe email.
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Dacă dorești să vezi detaliile anunțului, selectează un anunț din stânga. Dacă dorești să setezi o alertă, definește un criteriu de căutare.
Manager persoană fizică
Locuri de munca la stat
Calarasi

Industrie: Administratie / Sector Public

Tip job: Full Time

Departament: Altele


În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Călărași, nr. 226 din 22.03.2017, cu modificările și completările ulterioare, adoptat în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică din spitalele publice, din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1073 din 30 decembrie 2016, Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică.
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, din strada Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr.2-4, mun. Călărași, județul Călărași, în perioada 09 iunie 2021 – 22 iunie 2021, desfășurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc pe în perioada 09 iunie 2021 -11 iunie 2021, etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul spitalului, pe baza temelor-cadru, în data de 22 iunie 2021, ora 10:00.
 • La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • a) cunosc limba română, scris și vorbit;
  • b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico- fmanciar sau juridic;
  • c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
  • d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
  • e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
  • g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, strada Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr.2-4, mun. Călărași, județul Călărași, până la data de 08 iunie 2021, ora 15.00.

 • Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:
  • a) cererea de înscriere la concurs, în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
  • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
  • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
  • d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
  • e) curriculum vitae;
  • f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
   g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
  • i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
  • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
  • k) proiectul de management realizat de candidat;
  • l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
  • m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 20 mai 2021, ora 10:00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.
Orice persoană poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătura cu proiectul de management.
În acest sens, persoanele interesate vor transmite până la data de 20 iunie 2021, ora 15:00, pe adresa de e-mail spitaluljud.cl@gmail.com solicitările de participare, cu precizarea numelui și prenumelui, și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătura cu proiectul de management.
Participarea persoanelor interesate, precum și a mass-media, se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs.
Pe site-ul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași (http://www.esanatate-calarasi.ro/), precum și la sediul unității, se află afișate: – Anunțul de participare; – Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică; – Bibliografia de concurs, Temele-cadru pentru proiectul de management, precum și Structura proiectului de management.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 0242/314.471, int.172 (luni-joi pana la ora 16, vineri pana la ora 13,30).

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

A. Din domeniul legislației:

 • 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VII Spitalele;
 • 2. H.G. nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 cu modificările și completările ulterioare;
 • 3. H.G. nr. 351 din 25 martie 2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, prelungirea termenelor de aplicare a acestora, precum și prorogarea unor termene cu modificările și completările ulterioare;
 • 4. Ordin M.S.P. nr. 914/2006 pentru aprobarea Normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare;
 • 5. Ordin M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare cu modificările și completările ulterioare;
 • 6. Ordin M.S.P. nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului cu modificările și completările ulterioare;
 • 7. Ordin M.S.P. nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, cu modificările și completările ulterioare;
 • 8. Ordin M.S.P. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalelor publice cu modificările și completările ulterioare;
 • 9. Ordin M.S. nr. 1091/2010 privind centralizarea consumului de medicamente din unitățile sanitare cu paturi cu modificările și completările ulterioare;
 • 10. H.G.R. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • 11. Ordin M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar,cu modificările și completările ulterioare;
 • 12. Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • 13. Ordinul M.F.P. nr. 1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • 14. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 15. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • 16. H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/ acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • 17. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare;
 • 18. Ordin M.S. nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii dreptului pacientului nr. 46/2003 cu modificările și completările ulterioare;
 • 19. Ordin S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

B. Din domeniul managementului sanitar:

 • 1. Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar – Managementul spitalului, editura Public H Press, 2006, București;
 • 2. Nicolescu O., Verboncu I. – Fundamentele managementului organizației, editura Tribuna Economică, 2001;
 • 3. Popa I. – Management general, editura ASE, 2005;
 • 4. Popa I. – Management strategic, editura Economică, 2005.

descarca: Anunt-concurs-manager.pdf 546KB PDF

descarca: Anunt-Concurs-Mnanager-2021-sju-Calarasi.doc 153KB DOC

 

descarca: Bibliografia.pdf 386KB PDF

descarca: Hotarare-nr-2.pdf 129KB PDF

descarca: Hotarare-nr-3.pdf 129KB PDF

descarca: Hotarare-nr1.pdf 370KB PDF

descarca: Regulament-de-desfasurare-a-concursului.pdf 1.22MB PDF

Tab Salariu
Numele companiei:
Ordonează după:
Nu rata niciun job!
Primește joburile noi direct pe email.