Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

Funcții contractuale în Bucuresti

Numele companiei:

Funcții contractuale în Bucuresti

Funcții contractuale


Locuri de munca la stat

Nu rata joburile!

Găsim mereu joburi noi conform căutării tale. Setează-ți o alertă de căutare și primești noutățile pe email.
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Dacă dorești să vezi detaliile anunțului, selectează un anunț din stânga. Dacă dorești să setezi o alertă, definește un criteriu de căutare.
Funcții contractuale
Locuri de munca la stat
Bucuresti

Industrie: Administratie / Sector Public

Tip job: Full Time

Departament: Altele


Primăria Sectorului 3, Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

 • Direcția Administrativă și Management Documente
  • Serviciul Administrativ:
   • referent, treapta IA :
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
    • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 ani și 6 luni.
  • Biroul Ridicări Auto:
   • muncitor calificat, treapta I (șofer automacaragiu):
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă și absolvent al unui curs care să ateste specializarea profesională de șofer automacaragiu;
    • vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcțieiminimum 6 ani și 6 luni;
   • muncitor necalificat treapta II:
    • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă;
    • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – nu necesită
 • Direcția Administrarea Domeniului Public
  • Serviciul 1 Întreținere și Reparații Străzi:
   • muncitor calificat, treapta I – 2 posturi (1 post – mecanic utilaj, 1 post – șofer, permis categoriile B și C, C1, C1E, CE):
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă și absolvent al unui curs care să ateste specializarea profesională dc mecanic utilaj, permis categoria B și C, Cl, CE. card tahograf și atestat pentru transport marfă;
    • vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției – minimum 6 ani și 6 luni.
   • muncitor calificat, treapta IV – 2 posturi – asfaltator:
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă și absolvent al unui curs care să ateste specializarea profesională de asfaltator;
    • vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției: nu necesită vechime.
  • Serviciul 2 întreținere și Reparații Străzi:
   • muncitor calificat, treapta I – șofer permis categoriile B si C, C1, C1E, CE:
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă și permis categoriile B și C, C1, C1E, CE, card tahograf și atestat pentru transport marfă;
    • vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției – minimum 6 ani și 6 luni.
   • muncitor calificat, treapta IV – 2 posturi – mașinist la mașini pentru terasamente:
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă și absolvent al unui curs care sâ ateste specializarea profesională de mașinist la mașini pentru terasamente;
    • vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției – nu necesită vechime.
  • Serviciul Recondiționări Alei și Parcări:
   • muncitor calificat, treapta II – mașinist utilaje cale și terasamente:
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă și absolvent al unui curs care să ateste specializarea profesională dc mașinist utilaje cale și terasamente;
    • vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției – minimum 3 ani și 6 luni.
  • Serviciul Mecanizare:
   • inspector dc specialitate, gradul II:
    • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
    • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 luni.
  • Serviciul Marcaje și Colmatări:
   • muncilor calificat, treapta III – mașinist utilaje cale și terasamente:
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă, mașinist utilaje cale și terasamente;
    • vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției – minimum 6 luni.
  • Serviciul Reparații Domeniu Public:
   • muncitor calificat, treapta III – mașinist utilaje cale și terasamente.
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă și absolvent al unui curs care să ateste specializarea profesională de mașinist utilaje cale și terasamente;
    • vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției – minimum 6 luni.
  • Serviciul Amenajare Urbană:
   • muncitor necalificat, treapta I
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă, de bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă;
    • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 luni.
  • Serviciul Administrare Complex Acvatic
   • inspector de specialitate, gradul I:
    • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
    • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 ani și 6 luni.
   • muncitor calificat, treapta 1-2 posturi (1 post – șofer permis categoriile B și C, C1, C1E, CE, 1 post – mecanic mașini și utilaje construcții):
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau Studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă si absolvent al unui curs care să ateste specializarea profesională de mecanic mașini și utilaje construcții și permis categoriile B și C, C1,C1E, CE, card tahograf și atestat pentru transport marfa, mecanic mașini și utilaje construcții;
    • vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției – minimum 6 ani și 6 luni.
   • muncitor calificat, treapta 11-2 posturi – șofer permis categoriile B și C, C1, C1E:
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă și permis categoriile B și C. Cl, C1E, CE, card tahograf și atestat pentru transport marfa;
    • vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției: minimum 3 ani și 6 luni.
   • muncitor calificat, treapta III – 2 posturi (1 post – mașinist utilaje calc și terasamente, 1 post – mașinist la mașini pentru terasamente):
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă și absolvent al unui curs care să ateste specializarea profesională de mașinist utilaje cale și terasamente, mașinist la mașini pentru terasamente;
    • vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției – minimum 6 luni.
   • muncitor calificat, treapta IV – 3 posturi (2 posturi – lucrător finisor pentru construcții, 1 post – mașinist utilaje cale și terasamente):
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă și absolvent al unui curs care să ateste specializarea profesională de lucrător finisor pentru construcții, mașinist utilaje cale și terasamente;
    • vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării fttucției – nu necesită vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29.04.2021 – 14.05.2021: luni – joi între orele 08.30 – 16.00 – perioada de depunere a dosarelor;
 • 25 mai 2021, ora 11:00: proba scrisă (se va susține pentru funcția contractuală de referent);
 • 25 mai 2021, ora 10:00: proba practică (se va susține pentru funcțiile contractuale de muncitor calificat și muncitor necalificat).
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Sectorului 3, cu sediul în Calea Dudeşti nr. 191, telefon 021/318.03.23, interior 241.

descarca: Refacut-ANUNT-CONC-RECRUTARE-CIM-25-05-2021.pdf 1.68MB PDF

 

Tab Salariu
Numele companiei:
Ordonează după:
Nu rata niciun job!
Primește joburile noi direct pe email.