Abonare alerta locuri noi de munca

Conecteaza-te rapid cu Facebook sau Google

Salveaza Job

Conecteaza-te rapid cu Facebook sau Google

Sau continua cu adresa de email

Or your alerts
P

1 (un) post vacant cu normă întreagă de medic rezident anul V (S) – spec. obstetrică – ginecologie - Posturi Gov | Locuri de munca la stat

Adaugat: 5 zile în urmă

Aplicare Externa

Acest anunt este cu aplicare externa. Cand dati click pe Aplicare Externa veti fi redirectionat pe un alt site pentru a aplica.

Sfaturi de siguranta

  • Nu trimiteti niciodata BANI in avans sau acte de identitate pentru aplicarea la un loc de munca. Nu trimiteti bani in avans pentru promisiuni de angajare sau alte oferte similare.
  • Daca aveti impresia ca acest anunt nu este real, va rugam sa il raportati apasand butonul "Raporteaza Job"
Raporteaza Job
Companie:
Posturi Gov - Locuri de munca la stat
Locatie & Tipul Jobului:
Piatra-Neamt | Program Full Time
Nivel experienta:
Nivel mediu
Descriere:

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, judetul Neamt Expira in 2024-06-21
Locatie
Neamt

Nivel
Functii de executie

Tip
Permanent

Angajator
Institutii judetene

Categorie


Functie contractuala
AnuntAvand in vedere:

OMS nr. 166/2023, modificat prin O.M.S. nr. 3305 / 2023 si prin O.M.S. nr. 112 / 2024, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice sau din Directiile de Sanatate Publica, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi sau din directiile de sanatate publica, respective a functiei de farmacist sef in unitatile sanitare cu paturi coroborat cu HGR nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

Procedura interna a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt cu privire la organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist si chimist precum si a functiei de farmacist sef, aprobata de catre manager;

Prevederile Codului Muncii;

Adresa C.J. Neamt 20/16752/(RU)17479/2024, referatul S.J.U. Piatra Neamt nr. 9898 din 18.03.2023, H.C.D. S.J.U. Piatra Neamt nr. 17 din 19.03.2024.

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt organizeaza in data de 15.07.2024, ora 0900 concurs pentru ocuparea a 1 (un) post vacant cu norma intreaga de medic rezident anul V (S) - specialitatea obstetrica - ginecologie din cadrul sectiei OBSTETRICA - GINECOLOGIE:


1. Conditiile generale de participare la concurs:

a) sa aiba cetatenia romana, sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;

b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003--Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;

h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin.(1) lit.h).

i) sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;


2. Conditii specifice de participare la concurs:

Pentru posturile de medic rezident anul V:

- diploma de medic sau diploma de licenta in medicina;

- carnet de rezidentiat;

- ordinul de confirmare medic rezident in specialitatea obstetrica - ginecologie.


Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise si a unei probe clinice / practice;

Calendarul desfasurarii concursului:

Dosarele de inscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane al institutiei pana la data de 21.06.2024 ora 13.30.

Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza pe pagina de internet a Spitalului - www.sjuneamt.ro si la avizierul unitatii in termen de doua zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs. Concomitent cu acesta se va afisa si rezultatul probei suplimentare de departajare (proba D).

Proba scrisa va avea loc in data de 15.07.2024, ora 0900 la Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt (modificarea orei si locatiei desfasurarii concursului se va afisa la avizierul unitatii si pe pagina de internet a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt - www.sjuneamt.ro).

Se pot prezenta la urmatoarea etapa a concursului numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Proba clinica / practica va avea loc in data de 18.07.2024, ora 0900 la Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face in termen de o zi lucratoare de la data finalizarii probei prin afisare la avizierul unitatii si pe pagina de internet a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt - www.sjuneamt.ro.

Contestatiile privind selectia dosarelor (proba A), proba suplimentara de departajare (proba D), rezultatul probei scrise (proba B) si rezultatul probei clinice / practice (proba C) se pot depune in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, probei suplimentare de departajare, rezultatului probei scrise si a rezultatului probei clinice / practice.

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse privind selectia dosarelor (proba A), proba suplimentara de departajare (proba D), rezultatul probei scrise (proba B) si a rezultatului probei clinice / practice (proba C) se face prin afisare la avizierul unitatii si pe pagina de internet a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt - www.sjuneamt.ro in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor pentru fiecare proba.

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) formularul de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la Anexa nr. 3 - ORIGINAL;

b) carnetul de medic rezident si diploma de licenta - COPIE;

c) certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs - COPIE;

d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania - eliberat cu cel mult 3 luni anterior derularii concursului - ORIGINAL;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 din OMS nr.166 / 2023 (proba D) - COPIE;

f) certificatul de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar - eliberat cu cel mult 3 luni anterior derularii concursului - ORIGINAL;

g) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane - ORIGINAL;


h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului - ORIGINAL;

i) actul de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate - COPIE;

j) certificatul de casatorie sau alt document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz - COPIE;

k) curriculum vitae, model comun european - ORIGINAL.

l) dovada platii taxei de concurs.


Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al Ministrului Sanatatii.

Cuantumul taxei de concurs este de 150 lei si se va achita la caseria unitatii.

In cazul documentului prevazut la lit. f), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de sustinere a probei scrise.

Actele prevazute la lit. b), c), e), i), j) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Candidatii vor fi declarati admisi in functie de punctajul final (media aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa (proba B) si proba clinica / practica (proba C).

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisa B, iar daca egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi departajati pe baza punctajului obtinut la proba suplimentara de departajare (proba D).

Incadrarea se face in termen de maxim 15 zile de la afisarea rezultatelor finale ale concursului.

Perioada de proba este de 90 de zile calendaristice de la data incheierii contractului individual de munca, conform prevederilor art. 31 din Codul Muncii.

Alaturat anexam bibliografia si tematica pentru concurs.

Informatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Resurse Umane, B-dul Traian nr. 1-3, tel. 0233.219440 int. 393 si pe pagina de internet a Spitalului -www.sjuneamt.ro, pe portalul posturi.gov.ro si pe site-ul oficial al Ministerului Sanatatii.


Manager Interimar,

dr. Atanasoaie-Iacob Cristina-Daniela


Director Medical cu atributii, Director Financiar-Contabil,

dr. Dulhai Gelu-Felician ec. Murariu Elena


Director Ingrijiri, Comp. R.U.,

as. med. Scurtu Mihaiela ec. Danciu Florina Monalisa

This action will pause all job alerts. Are you sure?

Cancel Proceed
Numele anuntului: 1 (un) post vacant cu normă întreagă de medic rezident anul V (S) – spec. obstetrică – ginecologie - Posturi Gov | Locuri de munca la stat
Autentificare si aplica acum: Utilizati email si parola pentru a va autentifica:
Raporteaza
Share Job Via Sms

Fii informat

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru si primeste cele mai recente oferte de munca si informatii despre cariera direct in inbox-ul tau.

Securitatea datelor dumneavoastra este importanta pentru noi. Citeste Politica de confidentialitate.

Raporteaza o problema

B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 9 - 9A, Iride Business Park, Bucuresti

© 2024 Jobradar24. Toate drepturile rezervate.