Abonare alerta locuri noi de munca

Conecteaza-te rapid cu Facebook sau Google

Salveaza Job

Conecteaza-te rapid cu Facebook sau Google

Sau continua cu adresa de email

Or your alerts
P

2 (doua) posturi de infirmier (G) si 5 (cinci) posturi de ingrijitor (G) - Posturi Gov | Locuri de munca la stat

Adaugat: 6 zile în urmă

Aplicare Externa

Acest anunt este cu aplicare externa. Cand dati click pe Aplicare Externa veti fi redirectionat pe un alt site pentru a aplica.

Sfaturi de siguranta

  • Nu trimiteti niciodata BANI in avans sau acte de identitate pentru aplicarea la un loc de munca. Nu trimiteti bani in avans pentru promisiuni de angajare sau alte oferte similare.
  • Daca aveti impresia ca acest anunt nu este real, va rugam sa il raportati apasand butonul "Raporteaza Job"
Raporteaza Job
Companie:
Posturi Gov - Locuri de munca la stat
Locatie & Tipul Jobului:
Piatra-Neamt | Program Full Time
Nivel experienta:
Nivel mediu
Descriere:

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt Expira in 2024-06-21
Locatie
Neamt

Nivel
Functii de executie

Tip
Permanent

Angajator
Institutii locale

Categorie


Functie contractuala
AnuntNr.


ANUNT


Avand in vedere:

HGR nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

Prevederile Codului Muncii;

Adresele C.J. Neamt nr. 50/16749/(RU)17489/2024 si nr. 50/28025/(RU)29214/2024 precum si referatele S.J.U. Piatra Neamt nr. 19128/28.05.2024, nr. 17280/15.05.2024, nr. 14486/19.04.2024, nr. 16169/07.05.2024 si nr. 14485/19.04.2024, H.C.D. S.J.U. Piatra Neamt nr.15/19.03.2024 si H.C.D. S.J.U. Piatra Neamt nr.29/ 21.05.2024

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt organizeaza in data de 02.07.2024, ora 0900 concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de infirmier (G) si 5 (cinci) posturi vacante de ingrijitor (G)


1. Conditiile generale de participare la concurs:

a) sa aiba cetatenia romana, sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;

b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003--Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;

h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin.(1) lit.h).

i) sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;


2. Conditii specifice de participare la concurs :

Pentru posturile de infirmier:

- diploma de scoala generala;

- curs de infirmier organizat de OAMGMAMR sau de furnizori autorizati de M.M.F.P.S. cu aprobarea Ministerului Sanatatii - Directia Generala Resurse Umane si Certificare ;

- 6 luni vechime in activitate ;


Pentru posturile de ingrijitor:

- diploma de scoala generala ;

- fara vechime

Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise, probe practice si interviu ;

Calendarul desfasurarii concursului:

Dosarele de inscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane al institutiei pana la data de 21.06.2024 astfel: luni - joi in intervalul orar 1230 - 1600 respectiv vineri in intervalul orar 1200 - 1330 .

Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza pe site-ul Spitalului si la avizierul unitatii in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru posturile vacante.

Proba scrisa va avea loc in data de 02.07.2024 ora 0900 la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt (modificarea orei si locatiei desfasurarii concursului se va afisa la avizierul unitatii si pe pagina de internet a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt).

Se pot prezenta la urmatoarea etapa a concursului numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Proba practica va avea loc in data de 05.07.2024, ora 0900.

Interviul va avea loc in data de 10.07.2024, ora 0900.

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face in termen de maximum o zi lucratoare de la data finalizarii probei prin afisare la avizierul unitatii si pe pagina de internet a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt.

Contestatiile privind selectia dosarelor, rezultatului probei scrise, rezultatului probei practice si a interviului, se pot depune in termen de cel mult o zi lucratoare da la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, rezultatului probei scrise, rezultatului probei practice si a interviului.

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse privind selectia dosarelor, rezultatului probei scrise, rezultatului probei practice si a interviului se face prin afisare la avizierul unitatii si pe pagina de internet a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor pentru fiecare proba.


Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la Anexa nr. 3;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;

c) copia certificatului de nastere, de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;

d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale posturilor solicitate;

e) copia carnetului de munca, a adeverintei si REVISAL eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca solicitata pentru ocuparea posturilor de infirmier (G) (conform modelului orientativ prevazut la Anexa nr. 4);

f) certificatul de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;

h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

i) curriculum vitae, model comun European;

j) dovada platii taxei de concurs.


Cuantumul taxei de concurs este de 50 lei si se va achita la casieria unitatii.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul documentului prevazut la lit. f), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la lit. b), c), d) si e) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii

copiilor cu acestea.

Candidatii vor fi declarati admisi in functie de punctajul final (media aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa, proba practica si interviu).

La finalul concursului, candidatii declarati admisi, vor opta pentru post in ordinea descrescatoare a punctajelor, astfel, candidatul cu nota cea mai mare va opta primul pentru unul din posturile scoase la concurs, apoi candidatul situat pe locul urmator va alege unul din posturile ramase libere si tot asa, pana se ocupa ultimul post scos la concurs.

Prezentarea la post se face in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afisarii rezultatelor concursului.

Perioada de proba este de 90 de zile calendaristice de la data incheierii contractului individual de munca, conform prevederilor art. 31 din Codul Muncii.

Alaturat anexam tematica, bibliografia, fisa postului, anexa nr. 3 si anexa nr. 4 pentru concurs.

Anuntul a fost publicat pe site-ul www.posturi.gov.ro in data de 10.06.2024.

Informatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Resurse Umane, B-dul Traian nr. 1-3, tel. 0233.219440 int. 393 si pe web-site-ul unitatii www.sjuneamt.ro .


Manager interimar,

dr. Atanasoaie - Iacob Cristina - Daniela


Comp. R.U.,

ec. Sorlescu Cipriana-Ramona

This action will pause all job alerts. Are you sure?

Cancel Proceed
Numele anuntului: 2 (doua) posturi de infirmier (G) si 5 (cinci) posturi de ingrijitor (G) - Posturi Gov | Locuri de munca la stat
Autentificare si aplica acum: Utilizati email si parola pentru a va autentifica:
Raporteaza
Share Job Via Sms

Fii informat

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru si primeste cele mai recente oferte de munca si informatii despre cariera direct in inbox-ul tau.

Securitatea datelor dumneavoastra este importanta pentru noi. Citeste Politica de confidentialitate.

Raporteaza o problema

B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 9 - 9A, Iride Business Park, Bucuresti

© 2024 Jobradar24. Toate drepturile rezervate.