Abonare alerta locuri noi de munca

Conecteaza-te rapid cu Facebook sau Google

Salveaza Job

Conecteaza-te rapid cu Facebook sau Google

Sau continua cu adresa de email

Or your alerts
P

– 1 post medic primar specialitatea medicină de laborator , normă întreagă (7 orezi/35 săptămână ) - Posturi Gov | Locuri de munca la stat

Adaugat: 5 zile în urmă

Aplicare Externa

Acest anunt este cu aplicare externa. Cand dati click pe Aplicare Externa veti fi redirectionat pe un alt site pentru a aplica.

Sfaturi de siguranta

  • Nu trimiteti niciodata BANI in avans sau acte de identitate pentru aplicarea la un loc de munca. Nu trimiteti bani in avans pentru promisiuni de angajare sau alte oferte similare.
  • Daca aveti impresia ca acest anunt nu este real, va rugam sa il raportati apasand butonul "Raporteaza Job"
Raporteaza Job
Companie:
Posturi Gov - Locuri de munca la stat
Locatie & Tipul Jobului:
Bucuresti | Program Full Time
Nivel experienta:
Nivel mediu
Descriere:

Institutul National de Gerontologie si Geriatrie ,,Ana Aslan" Bucuresti Expira in 2024-06-25
Locatie
Bucuresti

Nivel
Functii de executie

Tip
Permanent

Angajator
Institutii nationale

Categorie


Functie contractuala
AnuntInstitutul National de Gerontologie si Geriatrie ,,Ana Aslan" organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant contractual de executie, pe durata nedeterminata, in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice sau din directiile de sanatate publica, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi sau din directiile de sanatate publica, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi :

- 1 post medic primar specialitatea medicina de laborator , norma intreaga (7 orezi/35 saptamana )

Laborator Analize Medicale , Ambulatoriul de specialitate

Conditii generale de ocupare a posturilor:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii

sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;

h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditii specifice de ocupare a postului :

- diploma de medic sau diploma de licenta in medicina;

- certificat de confirmare in gradul de medic primar in specialitatea medicina de laborator;

- certificat de membru al Colegiului Medicilor, aviz de libera practica pentru anul in curs in specialitatea medicina de laborator.


Dosarele de concurs se depun in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, in perioada 11.06.2024 - 25.06.2024, intre orele 8.00-14.00, la sediul Institutului din Str. Caldarusani nr.9, Sector 1, Bucuresti si trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) formularul de inscriere la concurs, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ;

b) copia de pe diploma de licenta si certificatul de confirmare in gradul de medic primar in specialitatea medicina de laborator;

c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;

d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul 166/2023;

f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;

h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

i) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;

j) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;

k) curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevazute la lit. d) si f) sunt valabile 3 luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

Copiile de pe actele prevazute la lit. b), c), i) si j), precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica cu mentiunea ,,conform cu originalul" de catre secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevazut la lit. f) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevazut la lit. f), anterior datei de sustinere a probei scrise a concursului.

Concursul va consta in urmatoarele etape si se va desfasura la termenele stabilite in calendaru de concurs afisat:

a) selectia dosarelor pentru inscriere (A) si pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice pentru proba suplimentara de departajare (proba D), prevazuta in anexa nr. 3 la ordin;

b) proba scrisa (proba B)

c) proba practica (proba C).


Rezultatele selectiei dosarelor de concurs si punctajul rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice pentru proba suplimentara de departajare (proba D) se afiseaza cu mentiunea ,,admis" sau ,,respins", insotita, dupa caz, de motivul respingerii, la sediul Institutului si pe site-ul unitatii.

Sunt declarati admisi candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte la proba scrisa, respectiv 50 de puncte la proba practica.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

In urma sustinerii tuturor probelor vor fi declarati admisi candidatii care au realizat un punctaj minim de 50 de puncte, in urma calcularii mediei aritmetice.

Pentru stabilirea clasificarii finale a candidatilor, in cazul candidatilor cu punctaje egale, dupa desfasurarea tuturor probelor de concurs, se declara admis candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisa (B), iar daca egalitatea se mentine candidatii aflati in aceasta situatie vor fi departajati pe baza punctajului obtinut si anuntat odata cu selectia dosarelor de concurs la proba suplimentara de departajare (proba D), anexa nr. 3 la ordin.

Obtinerea postului se face strict in ordinea descrescatoare a punctajului realizat.

Concursul (proba scrisa si proba practica) se va desfasura la Institutul National de Gerontologie si Geriatrie,, Ana Aslan" , Str. Caldarusani nr. 9, Sector 1, Bucuresti.

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere, rezultatele probelor concursului cu mentiunea admis sau respins se vor afisa la sediul si pe site-ul unitatii.

Informatiile referitoare la organizarea si desfasurarea concursului, bibliografia si tematica, calendarul de desfasurare a concursului sunt afisate la sediul Institutului, pe pagina proprie de internet www.ana-aslan.ro.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0318.05.93.01 -05, int.123.

CALENDAR CONCURS Data

Publicare/afisare anunt 10.06.2024

Depunere dosare concurs

Str. Caldarusani, nr.9, Sector 1, Bucuresti . 11.06.2024-25.06.2024

Luni-Vineri orele 8.00 -14.00

Afisare rezultate selectie dosare 26.06.2024, ora 15.00

Depunere contestatii rezultat selectie dosare 27.06.2024, orele 8.00-15.00

Afisare rezultate contestatii selectie dosare 28.06.2024, ora 15.00

Proba scrisa

03.07.2024, ora 10.00

Afisare rezultate proba scrisa 04.07.2024, ora 8.00

Depunere contestatii proba scrisa 04.07.2024, ora 8.00-15.00

Afisare rezultate contestatii proba scrisa 05.07..2024, ora 15.00

Proba practica 10.07.2024, ora 10.00

Afisare rezultate proba practica 10.07.2024, ora 15.00

Depunere contestatii proba practica 11.07.2024, orele 8.00-15.00

Afisare rezultate contestatii proba practica 12.07..2024, ora 13.00

Afisare rezultate finale

(media punctajelor obtinute la proba scrisa si practica) 12.07.2024, ora 15.00

This action will pause all job alerts. Are you sure?

Cancel Proceed
Numele anuntului: – 1 post medic primar specialitatea medicină de laborator , normă întreagă (7 orezi/35 săptămână ) - Posturi Gov | Locuri de munca la stat
Autentificare si aplica acum: Utilizati email si parola pentru a va autentifica:
Raporteaza
Share Job Via Sms

Fii informat

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru si primeste cele mai recente oferte de munca si informatii despre cariera direct in inbox-ul tau.

Securitatea datelor dumneavoastra este importanta pentru noi. Citeste Politica de confidentialitate.

Raporteaza o problema

B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 9 - 9A, Iride Business Park, Bucuresti

© 2024 Jobradar24. Toate drepturile rezervate.